வாழும் கலை பயிற்சி

29-07-2013 முதல் 4-8-2013 முடிய நமது மண்டபத்தில் வாழும் கலை அடிப்படை  பயிற்சி நடைபெற்றது .  நமது சமூகத்தார்க்கு சிறப்புச் சலுகைக்  கட்டணத்தில்  பயிற்சி அளிக்கப் பட்டது .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *